Pozvánka na členskou schůzi

Členská schůze se koná v hale domu Na Skalkách 951 dne 25. 6. 2015 od 18.30 hodin

Program:

  1. Prezence – zahájení
  2. Hodnocení roku 2014
  3. Hospodářský výsledek 2014
  4. Úkoly pro rok 2015
  5. Volby do představenstva
  6. Diskuze
  7. Usnesení, závěr

Kdo se nemůže členské schůze zúčastnit, dá jinému členu plnou moc k zastupování.

Vzor plné moci:
Zplnomocňuji tímto pana/paní … (jméno a příjmení HŮLKOVÝM písmem), č. bytu … k zastupování a hlasování na členské schůzi konané dne 25. 6. 2015.

+ připojí svoje jméno a příjmení HŮLKOVÝM písmem + č. bytu + podpis